Aktualności

02.04.2016

Dotacje z WFOSiGW na oczyszczalnie ścieków w wybranych województwach

W związku z częstymi pytaniami ze strony JST, klientów indywidualnych,instalatorów oraz projektantów w temacie dofinansowań do przydomowych oczyszczalni ścieków

umieszczamy materiały udostępnione przez firmę Kingspan Environmental Sp. z o.o 

Informacje dotyczące możliwości finansowania przez WFOŚiGW w Białymstoku zadań polegających na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków/ oczyszczalni ścieków:

     I.              POŻYCZKA

v     do 100 % kosztów kwalifikowanych netto zadania (bez podatku od towarów i usług),

v     oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w stosunku rocznym,

v     okres spłaty pożyczki, bez okresu karencji, nie może przekraczać 7 lat,

v     okres karencji do 1,5 roku i liczy się od daty podpisania umowy.

 

  II.              POŻYCZKA UDZIELANA NA ZADANIA DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

v     do 100 % różnicy wartości nakładów ogółem danego zadania i wartości pomocy ze środków Unii Europejskiej,

v     oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,

v     może być udzielona maksymalnie do 15 lat, licząc od daty podpisania umowy,

v     okres karencji maksymalnie może trwać do 1 roku po ukończeniu realizacji zadania.

v     W celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań, które korzystają z finansowania ze środków Unii Europejskiej może być udzielona pożyczka płatnicza (pomostowa) na okresowe sfinansowanie kosztów do czasu refundacji środków przy oprocentowaniu równym stopie redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

 

Dofinansowanie mogą uzyskać:

v      osoby prawne,

v      jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

v      osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

v      jednostki organizacyjne administracji publicznej nieposiadające osobowości prawnej, którym właściwy organ administracji udzielił pełnomocnictw.

 

Zgodnie z Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Białymstoku – umowy pożyczki zawarte po 01.01.2016 r. nie podlegają umorzeniu.

 

III.              DOTACJA

v      Może być udzielona do 100% kosztów rzeczywistych zadania, nie więcej niż 0,5 % przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim (do 68.965,45zł) na zadania z zakresu ochrony wód, realizowane w obiektach: opieki zdrowotnej i sanatoryjnej, domach opieki społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, hospicjach, szkołach, obiektach kultury, obiektach kościołów i związków wyznaniowych i obiektach administracji publicznej.

 

Decyzją Zarządu z dnia 29 lutego 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w związku z wyczerpaniem środków finansowych, wstrzymał od 1 marca 2016 r. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zadań ze wszystkich dziedzin w formie dotacji.

 

  IV.            DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA LUB CZĘŚCIOWE SPŁATY KREDYTÓW BANKOWYCH

v      oprocentowanie kredytu udzielanego przez bank (BOŚ S.A.) w wysokości: WIBOR 3M + 2 punkty procentowe marża banku;

v      dofinansowanie na poziomie 300 punktów bazowych w stosunku rocznym, gdzie punkt bazowy równy jest 1/100 części punktu procentowego. Gdy WIBOR 3M spadnie poniżej 1 procenta, dopłata wynosi WIBOR 3M + 2 punkty procentowe marża banku;

v      maksymalny okres kredytowania nie dłuższy niż 60 miesięcy;

v      maksymalna kwota kredytu bankowego objętego dopłatą do oprocentowania lub częściową spłatą kapitału wynosi do 80% kosztów zadania, nie więcej niż:

-          100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) dla umowy kredytowej zawartej z osobą fizyczną,

-          300.000,- zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla umowy kredytowej zawartej z osobą prawną oraz z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

-          500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla umowy kredytowej zawartej z jednostką samorządu terytorialnego - na zadania związane z zapobieganiem klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwaniem ich skutków.

Dofinansowanie mogą uzyskać:

v      osoby prawne,

v      jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

v      osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

v      jednostki organizacyjne administracji publicznej nieposiadające osobowości prawnej, którym właściwy organ administracji udzielił pełnomocnictw;

v      osoby fizyczne.

 

Zasady udzielania dofinansowania:

 

http://wfosigw.bialystok.pl/zasady-udzielania-dofinansowania.htm

 

     V.            PROGRAM PRIORYTETOWY NFOŚiGW -  SYSTEM – CZĘŚĆ 3) DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, LOKALNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z SIECIAMI KANALIZACYJNYMI ORAZ PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO

v      do 100% kosztów kwalifikowanych, z czego: dotacja – 20% (środki NFOŚiGW) i pożyczka – 80% (50% środki NFOŚiGW i 30% środki WFOŚiGW),

v      okres kredytowania – do 7 lat,

v      pożyczka nie podlega umorzeniu

Dofinansowanie mogą uzyskać:

v      jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

v      osoby fizyczne.

 

Dofinansowanie z Programu będzie możliwe po ogłoszeniu naboru wniosków dla WFOŚiGW w NFOŚiGW i podpisaniu umów.

Treść Programu na str. NFOŚiGW:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/#c3

 

  VI.            PROGRAM PRIORYTETOWY NFOŚiGW - SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 2) REGION

 

v      formę dofinansowania stanowi pożyczka,

v      dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych,

v      oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 3% w skali roku,

v      pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 7 lat, ostateczny termin spłaty pożyczki ustala się na dzień 31.03.2022 r.,

v      raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są w okresach kwartalnych (kwartały kalendarzowe),

v      karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki liczona jest od daty podpisania umowy i nie może być dłuższa niż 18 miesięcy;

v      pożyczka nie podlega umorzeniu.

 

Dofinansowanie z Programu również będzie możliwe po ogłoszeniu naboru wniosków dla WFOŚiGW w NFOŚiGW i podpisaniu umów. 

Informacje dotyczące możliwości finansowania przez WFOŚiGW w Lublinie zadań polegających na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków/ oczyszczalni ścieków:

 

WFOŚiGW w Lublinie udziela wsparcia finansowego zarówno na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jak i innych oczyszczalni dla inwestorów prywatnych,  osób prowadzących działalność gospodarczą i dla jednostek samorządu terytorialnego, najczęściej w formie pożyczek nisko oprocentowanych z możliwością umorzenia max do 25% kwoty pożyczki po spełnieniu wymagań zapisanych w umowie.

Wszelkie informacje zawarte są na naszej stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl w zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków funduszu.

Fundusz udziela dofinansowania w formie pożyczki w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia na okres nie dłuższy niż 10 lat, oprocentowanie pożyczki na dzień dzisiejszy to 4%. Minimalna wartość zabezpieczenia powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30%.

Pożyczka może być umorzona do: 25 % dla jst, dla pozostałych 15% pod warunkiem osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego, zakończenia zadania w terminie zapisanym w umowie i regularnych spłatach kapitału.

Wnioski można składać przez cały rok, ale najchętniej widzimy je złożone do 30 listopada na rok następny.

Dotacje są udzielane w max wysokości do 50% kosztów budowy dla jednostek działających tylko

i wyłącznie w sferze usług publicznych np dla muzeum, bibliotek, szkół, kościołów.

Dla osób fizycznych fundusz udziela dofinansowania w formie częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych w ramach bankowych linii kredytowych wskazanych przez fundusz w max wysokości do 30% kwoty kapitału kredytu bankowego .

Pula środków przeznaczonych na ochronę wód w formie  pożyczek na rok 2016 wynosi  40 000 mln zł dla całego województwa lubelskiego. Zapraszam na stronę internetową: www.wfos.lubln.pl , tam znajdują sie wszelkie informacje niezbędne dla inwestorów ubiegających się o  środki finansowe z WFOŚiGW w Lublinie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuję:

 

1.       Czy w roku 2016 planujecie Państwo działania/programy wspierające budowę oczyszczalni ścieków przydomowych (do 5m3/d):

-dla inwestorów prywatnych

-dla osób prowadzących działalność gospodarczą

-dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Dla osób fizycznych:

W roku 2016 dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej udzielane są dofinansowania w ramach programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód realizowanych przez osoby fizyczne - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2015-2016.

Dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców:

W roku 2016 wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym cały rok lub do wyczerpania środków zaplanowanych w danym roku. Forma wsparcia to pożyczka.

2.       Czy w roku 2016 planujecie Państwo działania/programy wspierające budowę oczyszczalni ścieków w zakresie od 5m3/d do 100m3/d

-dla inwestorów prywatnych

-dla osób prowadzących działalność gospodarczą

-dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Dla osób fizycznych:

W roku 2016 nie planujemy programów wspierających budowę oczyszczalni ścieków w zakresie od 5m3/d do 100m3/d.

Dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców:

W roku 2016 wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym cały rok lub do wyczerpania środków zaplanowanych w danym roku. Forma wsparcia to pożyczka.

 

3.       W przypadku odpowiedzi twierdzącej na któreś z powyższych pytań proszę o podanie informacji szczegółowych, w zakresie:

-forma pomocy

-wysokość ewentualnych dotacji, umorzeń, kredytów etc.

-termin naboru wniosków

-przewidziana pula środków na określone działanie

 

Dla osób fizycznych:

Dofinansowanie polega na częściowej spłacie kapitału kredytu zaciągniętego w Banku.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4.000,00 zł i nie więcej jak 40% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski mogą być składane przez osoby fizyczne do banków współpracujących do dnia 30.09.2016 r.

Pula środków do rozdysponowania w roku 2016 r. wynosi 800.000,00 zł.

 

 

Dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców:

Forma pomocy polega na udzieleniu pożyczki. Pożyczka może być udzielona do 95 % kosztu całkowitego zadania z możliwością częściowego umorzenia maksymalnie do 50% (od 25% do 50%). Wnioski przyjmowane są w  trybie ciągłym do wyczerpania puli środków przewidzianych planem na dany rok. Brak wydzielonej odrębnie puli środków na powyższe zadania, pomoc udzielana jest do wysokości budżetu zaplanowanego na dany rok.

 

4.       Proszę również o podanie odnośnika www z informacją o konkretnym działaniu (regulamin, warunki pomocy, wszystkie materiały dot. określonego działania).

Poniżej podajemy linki, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat powyższych form wsparcia. 

http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

http://www.wfosigw.lodz.pl/zasady_udzielania_pomocy_finansowej_ze_srodkow_wfosigw_w_lodzi.php

Informacje dotyczące możliwości finansowania przez WFOŚiGW w Rzeszowie zadań polegających na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków/ oczyszczalni ścieków.

            Zadania w zakresie budowy oczyszczalni ścieków mogą być dofinansowywane przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w formie pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu  zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty korzystające ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. 

Pożyczka może być przyznana w wysokości do 80% kosztów zadania, na okres spłaty wynoszący do 10 lat i oprocentowaniu ustalanym w odniesieniu do stopy redyskonta weksli. W przypadku realizacji zadania przez gminy oprocentowanie wynosi 0,4 stopy redyskonta weksli dla pożyczek spłacanych w ciągi jednego roku i za każdy kolejny rok spłaty zwiększane jest o 0,04 stopy redyskonta. Określane jest także minimalne oprocentowanie, które wynosi 2,5%. Ustalone w ten sposób oprocentowanie dla pożyczki zaciąganej na maksymalny 10 letni okres wynosiłoby 0,76 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż  2,5 % w skali roku. Pożyczka, po spłacie 85% oraz należnego oprocentowania może być także umorzona w 15%.

W celu formalnego rozpatrzenia sprawy niezbędne jest złożenie wniosku na odpowiednim formularzu (W1 lub W2) wraz z kompletem dokumentów wymienionych we wniosku.

Wzory wniosków oraz cytowane zasady udzielania pomocy umieszczone są na stronie internetowej: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl. Nabór wniosków na w/w zadania jest ciągły. 

 

Informuje również, że finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku realizacji przez  osoby fizyczne odbywa się w formie preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

WFOŚiGW w Szczecinie

WFOŚiGW w Szczecinie w sprawie możliwości dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, uprzejmie informuję, że na naszej stronie internetowej zamieszczony został w roku ubiegłym regulamin programu System, który jest realizowany do roku 2023 we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program adresowany jest za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego m. in. do osób fizycznych. Finansowanie obejmuje 100% kosztów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków (szczegółowe warunki i zasady finansowania dostępne w regulaminie).

Ponadto Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie pracuje nad regulaminem linii kredytowych skierowanych bezpośrednio do osób fizycznych, a dotyczących dofinansowania m. in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszelkie informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronie internetowej Funduszu w marcu 2016 roku.

Podmioty gospodarcze i jednostki samorządu terytorialnego mogą zwracać się do Funduszu o udzielenie dofinansowania cały czas (nabór ciągły) na zasadach zamieszczonych na naszej stronie internetowej (pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów). Fundusz nie określa puli środków udzielanych na realizację zadań związanych z ochroną wód.

Formularze wniosków właściwych dla danego rodzaju beneficjenta  i spis załączników są również dostępne na naszej stronie.